top of page

Khảo sát tư cách thành viên

APF đã đồng ý  tạo Khảo sát về tư cách thành viên của APF tại cuộc họp APF 2017 tổ chức ở Nepal.  

Tất cả các thành viên của cộng đồng APF được yêu cầu chân thành cung cấp ý kiến đóng góp của họ thông qua  cuộc khảo sát thành viên trực tuyến sau  hình thức:

https://forms.gle/j1PZLWeu79tLzPVEA

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi gửi thông tin đầu vào.


Cảm ơn bạn 


Nhóm làm việc về quan hệ công chúng APF

email: pr@apfna.org

bottom of page