top of page

Asia Pacific Forum Privacy Statement

Truyền thống thứ mười hai của chúng tôi tuyên bố:

“Ẩn danh là nền tảng tinh thần của tất cả các truyền thống của chúng tôi, luôn nhắc nhở chúng tôi phải đặt nguyên tắc trước cá tính”.

Bánh quy

Chúng tôi tin tưởng ủng hộ tinh thần truyền thống ẩn danh cá nhân của chúng tôi bằng cách tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi không sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào để theo dõi hoặc xác định bất kỳ khách truy cập nào vào trang web này.  Chúng tôi lưu trữ trang web của mình bằng WIX và để làm cho phần thương mại điện tử của trang web hoạt động, cookie được sử dụng.  Hãy nhìn vào th  

Thông tin liên lạc

Mọi thông tin liên lạc được gửi đến apfna.org sẽ được lưu ý đến tính bảo mật và ẩn danh. Chúng tôi đề nghị những người gửi e-mail hoặc những người sử dụng Biểu mẫu liên hệ của chúng tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng họ nếu họ muốn ẩn danh.

Tất cả các thông tin liên lạc thông qua trang web này được coi là "hoạt động kinh doanh chính thức của NA" và yêu cầu một số cấp độ nhận dạng cho các mục đích phản hồi các thông tin liên lạc này. Tất cả những nỗ lực sẽ được thực hiện để chuyển giao thông tin liên lạc một cách kịp thời cho một người hầu đáng tin cậy có trách nhiệm.

Có các phương pháp thay thế để liên lạc với các ủy ban dịch vụ trong Khu vực APF. Các lựa chọn thay thế này được liệt kê trên trang thông tin liên hệ của chúng tôi. Vui lòng sử dụng thông tin đó nếu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Yêu cầu cá nhân

Dưới bất kỳ tình huống  chúng tôi sẽ chuyển tiếp e-mail mang tính chất cá nhân đến bất kỳ thành viên NA nào của APF. Đây là  trang web chính thức của Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương  và chúng tôi không thừa nhận tư cách thành viên của bất kỳ ai trong Narcotics Anonymous. Cảm ơn bạn đã tôn trọng chính sách này.

Thay đổi chính sách

Chính sách nêu ở đây sẽ phát triển trong tương lai khi các hướng dẫn và chính sách cho trang web của chúng tôi được thay đổi theo chỉ đạo của Ủy ban hành chính APF. Ý kiến của bạn được hoan nghênh về chủ đề này, vì vậy vui lòng sử dụng biểu mẫu Liên hệ của chúng tôi.

Quản trị Trang web

Trang web này được quản lý thay mặt cho các nhóm Ẩn danh về Ma túy trong Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương thông qua Ủy ban hành chính của APF.

Who we are

The Asia Pacific Forum is a charitable incorporated society formed to support the development and encourage the growth of recovery from drug addiction in the countries within the APF zone.

Our website addresses include: https://www.apfna.org/ and https://apfcna.org/

Sub-sites within the apfna.org and apfcna.org domains are set up under the same governance as this site to provide information to interested parties and fulfill APF charitable purpose.

Privacy and the Internet – What can I do ?

https://www.netsafe.org.nz/how-to-improve-your-online-privacy-and-security/ 

 
Services the APF use and their privacy policies
Zoom – for virtual NA meetings and service meetings

https://zoom.us/privacy

 
Google Workspace – documents, forms, calendar, email, recaptcha, maps, search, analytics

https://policies.google.com/privacy

 
Paypal – Payment gateway

 

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

 
ASB Bank – Banking

 

https://www.asb.co.nz/legal/privacy.html

 
Wise - Banking

 

https://wise.com/us/legal/privacy-policy

 
Other Banks

 

Each bank has a separate privacy policy and when we make payments, these organisations will follow they privacy policy.

 
Xero – Accounting

 

https://www.xero.com/nz/about/legal/privacy/

 
Web Hosting Service WIX

 

https://wise.com/gb/legal/privacy-policy

Cloudflare caching, acceleration and security

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

What personal data we collect and why we collect it
Events

If you register for events on the website we collect the data you provide and store this including the IP address and other technical details to help enable spam detection.  We also use Google Services to help reduce spam.

Email Lists

If you subscribe to Email lists, your email address and IP address is collected for spam detection and to provide the emails.  Email performance data is also collected. This is highly restricted and will not be shared or used for any other purpose.

For other email lists the email addresses and content are visible to the other members subscribed to each list. This is retained by Google Groups indefinitely.

 

Media

If you upload images to the website, including in flyers and documents, you can remove the  embedded location data (EXIF GPS).  Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website or in flyers.

 

Contact forms

We only collect information about you to be of service, to communicate with you, or to improve our services. When visitors submit information on the site we collect the information you submit, and also the visitor’s IP address and browser user agent string. We use the Google Services to reduce spam, and Google Forms.

 

We collect information in the following ways if you provide information to us:

  • in a service, help or information requests

  • subscription forms for email lists

  • merchandise purchases

Personal details collected in our forms are not shared with any third parties and remain strictly confidential.  We only use this information to contact you directly to respond to your service requests.

Zoom

We use Zoom for virtual meeting hosting. Additional information is collected by Zoom which is outlined in their privacy policy here: https://zoom.us/privacy

Google Workspace and Services

We use Google Workspaces and Google Services. Additional information is collected by Google which is outlined in their privacy policy here: https://policies.google.com/privacy

ASB Bank and Xero

We use Xero and ASB Bank for our financial and accounting platforms.  When you pay money to the APF your account information including the payee full name is stored on our bank’s and Xero systems and is kept as required by law for at least 7 years.

Paypal

We use Paypal to process credit and debit card transactions for merchandise.  Paypal privacy policies can be found here:  https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

Cookies

Who we share your data with 

Your contact details and collected data will only be shared within the APF service committees. This is done to the minimum extent possible to fulfil the stated need. We do not share this data with any other parties without your consent.

What rights you have over your data

 

If you have an account, you can request to receive your personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Forms may be checked through automated spam detection services. Some contact details may be shared with parts of the APF that provide services and products on of the APF.

If you register a meeting and provide your email address through a Meeting Update form this information is stored in the BMLT meeting application.  While meeting information is shared to other BMLT servers and with NA World Services, your email address is not shared with anyone else.

Your contact information

Your contact information is stored in a private area of the web site and not accessible to the public.  If you would like your contact details removed from our site we will honour your request.

How we protect your data

We maintain regular platform updates, plugin updates and security patches. All form data including Email addresses and passwords are encrypted when they are transferred between your browser and our website.

bottom of page