top of page

APF Conventions

Hội nghị sắp tới

To be announced

Các quy ước trước đây

01 cái.

Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất Công ước về ma tuý ẩn danh

Katmandu, Nepal | 10-12 tháng 3 năm 2017

02.

Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 2 Công ước về ma tuý ẩn danh

Bali, Indonesia | 22-24 tháng 2 năm 2019

03.

bottom of page