top of page
NERF

Diễn đàn Khu vực Đông Bắc (NERF) bao gồm các quốc gia sau của Ấn Độ: 

  • Manipur

  • Nagaland

  • Arunachhal Pradesh

  • Meghalaya

  • Tripura

  • Assam.

 

Hiện tại, có các cuộc họp ở Manipur và Nagaland.

bottom of page