top of page
Nhật Bản
Trang mạng

Trang web NA Nhật Bản

Tokyo - Đông Nhật Bản Thông tin liên hệ

Nói tiếng Anh và tiếng Nhật

Shonne F

Email: fsp-gundaru@hotmail.co.jp

Điện thoại: + 81-80-3525-1987

Osaka - Tây Nhật Bản Thông tin liên hệ

Nói tiếng Anh và tiếng Nhật

Yasunori U (UME)

E-mail:  noah141214@gmail.com

Điện thoại: + 81-90-6350-3970

Okinawa - Thông tin liên hệ

Nói tiếng Anh và tiếng Nhật

Hiroki M (KT)

E-mail:  addctkt@gmail.com

Điện thoại: + 81-90-7003-3833 

bottom of page